Điện thoại tư vấn

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp luôn luôn thay đổi và phát triển. Các bộ phận CNTT hoặc tổ chức cần được theo cơ cấu lại một cách linh hoạt như vậy về con người, quy trình, công nghệ nhằm đáp ứng các mục tiêu kinh doanh hiện tại cũng như đáp ứng nhu cầu thay đổi của doanh nghiệp. Một mô hình hoạt động CNTT thích hợp sẽ cung cấp sự linh hoạt từ việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ IT tốt nhất để chứng minh vai trò quan trọng của quản trị viên kỹ thuật và vị trí xếp hạng cao của bộ máy CNTT vì vậy tốt nhất các hoạt động hỗ trợ kinh doanh. Dịch vụ tư vấn của chúng tôi sẽ xác định những thay đổi cần thiết trong các tổ chức CNTT trong tương lai với định hướng mô hình hoạt động khác nhau dựa vào con người, quy trình và công nghệ
Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp luôn luôn thay đổi và phát triển. Các bộ phận CNTT hoặc tổ chức cần được theo cơ cấu lại một cách linh hoạt như vậy về con người, quy trình, công nghệ nhằm đáp ứng các mục tiêu kinh doanh hiện tại cũng như đáp ứng nhu cầu thay đổi của doanh nghiệp. Một mô hình hoạt động CNTT thích hợp sẽ cung cấp sự linh hoạt từ việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ IT tốt nhất để chứng minh vai trò quan trọng của quản trị viên kỹ thuật và vị trí xếp hạng cao của bộ máy CNTT vì vậy tốt nhất các hoạt động hỗ trợ kinh doanh. Dịch vụ tư vấn của chúng tôi sẽ xác định những thay đổi cần thiết trong các tổ chức CNTT trong tương lai với định hướng mô hình hoạt động khác nhau dựa vào con người, quy trình và công nghệ

Khách hàng tiêu biểu
Đối tác cấp chứng chỉ quốc tế
Phản hồi của khách hàng
[testimonials category=”76″]