Hotline

0963 801 047
APEX Global Education
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Giới thiệu phương pháp phát triển ADM trong Togaf

2020-02-17  (243)

Phương pháp phát triển kiến trúc ( được biết với tên gọi Architecture Development Method – ADM ) thiết lập một cách tiếp cận theo từng giai đoạn đối với kiến trúc doanh nghiệp đồng thời đủ linh hoạt để thích nghi cho các tổ chức cá nhân. Mặc dù việc tạo ra một cách tiếp cận như vậy ban đầu có vẻ khó khăn, nhưng trải nghiệm này sẽ giúp việc phát triển kiến trúc trong tương lai dễ dàng hơn nhiều. Nói cách khác, nó giúp các tổ chức tạo ra các hệ thống có thể được sử dụng nhiều lần.

ADM là phần cốt lõi của TOGAF nhằm mô tả chi tiết từng bước xây dựng kiến trúc tổng thể và cung cấp hướng dẫn cho các kiến trúc sư trên một số cấp độ:

 • Cung cấp một số giai đoạn phát triển kiến trúc (Kiến trúc Kinh doanh, Kiến trúc Hệ thống thông tin, Kiến trúc Công nghệ) trong một chu kỳ, như một khuôn mẫu quy trình tổng thể cho hoạt động phát triển kiến trúc.
 • Mô tả từng giai đoạn kiến trúc, các giai đoạn về mục tiêu, phương pháp tiếp cận, đầu vào, các bước và kết quả đầu ra. Các yếu tố đầu vào và đầu ra cung cấp một định nghĩa về cấu trúc nội dung kiến trúc và phân phối.
 • Cung cấp cái nhìn tổng hợp về các giai đoạn (phases) bao gồm các yêu cầu quản lý.

Các giai đoạn chính trong ADM:

 • Giai đoạn Tổng quan (Preliminary): các hoạt động chuẩn bị và khởi đầu yêu cầu tạo một Kiến trúc khả năng chứa các tùy biến và định nghĩa của các nguyên tắc Kiến trúc
 • Giai đoạn A (Architecture Vision): pha khởi đầu của chu kỳ phát triển kiến trúc. Nó chứa thông tin định nghĩa về phạm vi của các sáng kiến phát triển kiến trúc, xác định các bên liên quan, tạo ra Tầm nhìn kiến trúc và có sự chấp thuận để tiến hành với sự phát triển kiến trúc
 • Giai đoạn B: Kiến trúc doanh nghiệp: sự phát triển của Kiến trúc doanh nghiệp để hỗ trợ Tầm nhìn kiến trúc đã thống nhất
 • Giai đoạn C: Kiến trúc hệ thống thông tin: phát triển Kiến trúc hệ thống thông tin để hỗ trợ Tầm nhìn kiến trúc đã thống nhất
 • Giai đoạn D: Kiến trúc công nghệ: sự phát triển của Kiến trúc công nghệ để hỗ trợ Tầm nhìn kiến trúc đã thống nhất
 • Giai đoạn E: Cơ hội & Giải pháp tiến hành lập kế hoạch triển khai ban đầu và xác định phương tiện giao hàng cho kiến trúc được xác định trong các giai đoạn trước
 • Giai đoạn F: Lập kế hoạch di chuyển giải quyết cách di chuyển từ Đường cơ sở đến Kiến trúc đích bằng cách hoàn thiện Kế hoạch triển khai và di chuyển chi tiết
 • Giai đoạn G: Quản trị triển khai cung cấp một giám sát kiến trúc của việc thực hiện
 • Giai đoạn H: Quản lý thay đổi kiến trúc thiết lập các quy trình để quản lý thay đổi đối với kiến trúc mới
 • Quản lý yêu cầu kiểm tra quá trình quản lý các yêu cầu kiến trúc trong suốt ADM

TOGAF giúp phát triển các hướng đi rõ ràng để tạo kiến trúc doanh nghiệp. Nó cũng cung cấp tất cả các công cụ cần thiết để thiết lập các framework Enterprise Architecture hoạt động.

Biên soạn bởi Trần Thị Thanh Thùy – Apex Global